3º ano M BIOLOGIA ativ. 11 - Polialelia, epistasia e pleiotropia